Algemene leveringsvoorwaarden Efdé koffie & thee

Toepasselijkheid
Op alle bestellingen van Efdé koffie & thee zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. 
Het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de Nederlandse wet (of de verkoopovereenkomst). 

Overeenkomst 
Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van de bestelling door Efdé koffie & thee. Wij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over. 

Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten en/of prijsstijgingen. Indien de prijzen voor de aangeboden produkten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, kunt u de bestelling vrijblijvend annuleren.
Betaling online aan Efdé koffie & thee kan alleen bij vooruitbetaling via Ideal, en in de winkel met contante of pinbetaling.

Levering
Als een betaling voor een bestelling ontvangen is, worden de artikelen zo snel mogelijk uitgeleverd met een maximale termijn van 14 werkdagen. Na ontvangst heeft u het recht om binnen 7 dagen het produkt te retourneren of te ruilen. Echter verse produkten zoals koffie en thee kunnen niet geretourneerd worden.  
U dient dit schriftelijk (via e-mail of brief) te melden en het artikel (in originele, komplete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, kompleet en ongebruikt terug te sturen. Daarbij draagt uzelf de kosten en het risico van de retourzending. Franko retouren worden niet geaccepteerd. Efdé koffie & thee zal de betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde produkt terugbetalen. Efdé koffie & thee zal uitsluitend de aankoopprijs van het produkt vergoeden minus de gemaakte verzendkosten.
LET OP: Indien u artikelen retour stuurt, zonder dit vooraf kenbaar te hebben gemaakt aan Efdé koffie & thee zijn wij niet verplicht de retournering te accepteren, dan wel geld terug te betalen. 

Bezorging  
Minimum bestelling is 25 euro. Op bestellingen boven de 80 euro vervallen de verzendkosten. Op uw bestelling worden de verzendkosten vermeld.

Eigendomsvoorbehoud
Zolang u niet de volledige overeengekomen prijs heeft voldaan, behoudt Efdé koffie & thee het eigendom van de te leveren en geleverde produkten. 

Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Efdé koffie & thee geleverde produkten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Efdé koffie & thee garandeert niet dat de aan u geleverde produkten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u  daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering contact met ons op te nemen via info@efdekoffiethee.nl. Indien een produkt een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het produkt herstelt of vervangen wordt. Op de door Efdé koffie & thee geleverde produkten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals de betreffende fabrikant die stelt.  
Het risico tijdens het transport is voor Efdé koffie & thee. Op het moment van aflevering van het produkt gaat het risico van het produkt op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door ons kunnen worden uitgesloten. Wanneer de distributeur de zending als "afgeleverd" aanmerkt, wordt het produkt als geleverd beschouwd. De status van de zending is na te lezen op de site van de distributeur. De details hierover kunt u nalezen in de verzendbevestigingsmail van uw bestelling.

Persoonsgegevens 
Efdé koffie & thee respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.

Overmacht
Efdé koffie & thee heeft ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Efdé koffie & thee gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Efdé koffie & thee kan worden toegerekend, doordat het niet te wijten is aan haar schuld en niet volgens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.